چه امتیازی به ما میدین؟

پرسش و پاسخ حالت اول ( درج دستی )

پرسش و پاسخ حالت دوم(درج خودکار)